ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
בית המדרש מדורים שו"ת "במראה הבזק"

פרק 358

שימוש בתנור חשמלי בשבת

רבנים שוניםאב תשע"ט
51
לחץ להקדשת שיעור זה
קינשאסה, זאיר Kinshasa, Zaire
שו"ת "במראה הבזק" (391)
רבנים שונים
357 - חישוב זמן צאת הכוכבים, בפרט באזור ניו יורק
358 - שימוש בתנור חשמלי בשבת
359 - הפעלת חניון פרטי של בית כנסת בשבת
טען עוד
אב, תש"ן

שאלה
מה דין תנור שלנו לעניין שבת (כשאין תרמוסטט);
  א. איך מותר להשהות בע"ש בתנור כזה, איזה היכר צריך?
  ב. האם מותר להחזיר לתוכו בשבת, לדעת שו"ע?

תשובה
א. בהנחה, שכוונתך לתנור אפיה חשמלי, אשר יש אפשרות להפעילו במצב "שבת", שמשמעותו, ניתוק מתרמוסטט (התרמוסטט גורם לוויסות בהפעלת התנור בהתאם לטמפרטורת התא. התקן זה אוסר לפתוח את תא האפיה, משום שזה גורם במישרין להפעלה) בכגון זה, החשש הוא רק מאיסורי דרבנן של השהייה והחזרה – האסורים במקרים מסויימים, משום גזירה שמא יחתה בגחלים – או לעיתים, משום שנראה כמבשל 1 .
מסקנתנו, בכגון זה, כך היא:
מותר לשמור בתא האפיה אוכל חם ומבושל 2 . בתנאי שיש היכר בתוך התא 3 . דהיינו, שאם רק תחתית התא מחממת, יש להניח לוח מתכתי מפריד בינה לבין הקדירות. ואם גם הדפנות מתחממות בהפעלה, יש להניח לוחות כאלה, גם מן הצדדים (או מסגרת מתאימה כזאת) 4 .
ב. נכון לכסות גם את הכפתור המכבה ומדליק את התא. או, להניח עליו שלט: "שבת קודש" וכד', אך אין זה מעכב 5 .
ג. כשנעשה ההיכר כנ"ל, מותר להחזיר בשנית, בשבת, תוך הקפדה על תנאי ההחזרה הנזכרים בהלכה 6 .
^ 1.א*) ציץ אליעזר, לרב א. ע. וולדינברג, ח"ו, סימן ג'. אגרות משה, לרב משה פיינשטיין, חלק יו"ד, ח"א, סימן קנ"ו. עשה לך רב, לרב ח. ד. הלוי, ח"ז, עמוד שט"ז. והוסיף שם: "שזכותו וחובתו של המוהל להתנות, שלא יחללו את השבת בנוכחותו בשעת הברית".
(ב*) שו"ת שבט הלוי, לרב שמואל וואזנר - אב"ד בני ברק - ח"א, סימן ר"ה, בהערות לשו"ע סימן של"א, ובח"ד, סימן קל"ה.
(ג*) בכורות דף כ"ט.
(ד*) כתבי הרמב"ן (הוצאת מוסד הרב קוק), חלק ב', עמוד מ"ד, ד"ה הלכך שכר החכמה וכו'.
(ה*) אורח חיים, סימן תרנ"ו. ושם במשנה ברורה, ס"ק ח'. ובביאור הלכה, ד"ה יותר מחומש, וד"ה אפילו.
(ו*) שו"ע יורה דעה, סימן רס"א: "אם לא מל האב את בנו, חייבים בית דין למולו".
(ז*) עיין רמב"ן הנ"ל, בהערה (ד*), בסוף הפרק.
(ח*) עיין רמב"ן הנ"ל, בהערה (ד*), בסוף הפרק.
שבת, דף ל"ד, ע"א. ושם דף ל"ח, ע"ב. ואילך.
^ 2. הכרעת הרמ"א, בעקבות הר"ן והראשונים, שהתנורים שלנו נחשבים ככירה האמורה במשנה — ולא כתנור — ומותר להשהות ולהחזיר בגרופה וקטומה. ולרמ"א, מותר להשהות אף בשאינה גרופה וקטומה. (או"ח, סימן רנ"ג, סעיפים א', ב, ה') וכ"ש התנור החשמלי שבזמננו. אגרות משה או"ח, חלק ד', בתשובותיו על הלכות בישול בס' ע"ד.
^ 3. בניגוד לפלטה של שבת, יש להתיחס לתנור כהנחה ע"ג כירה שאינה גרופה וקטומה. משום שעיקר הסברא לומר שפלטה נחשבת כגרופה — היא, שאין בה מתג לכיבוי והדלקה או שינוי עוצמה. וזה אינו נכון בתנור. (בענין פלטה, עיין ציץ אליעזר חלק ח' ס' כ"ו. יחווה דעת, ב', ס' מ"ה, קובץ תחומין ב', מאמרו של הרב סיני אדלר). לפיכך, יש צורך בכיסוי, הנחשב לקטימה שבש"ס. וראוי לעשות כן, גם לפי הרמ"א, שפסק כחנניה, שלהשהות מער"ש מותר, גם בכירה שאינה גרופה וקטומה, בכדי שלא תתעורר בעיה של החזרה.
^ 4. אגרות משה או"ח, ד', שם.
^ 5. אגרות משה או"ח, א', ס' צ"ג.
^ 6. בסימן רנ"ג, סעיף ב', והיינו לשו"ע: עודנה רותחת ולא הניח ע"ג קרקע, לרמ"א: כך שלא נצטנן לגמרי אבל צריך שתשאר "עודה בידו", ודעתו להחזיר. ובתנורים שלנו, אין התא נחשב כהנחה בתוך כירה של הש"ס, אלא כעל גבה. (ס' רנ"ג שם, ע"פ השלטי גבורים).
עוד בנושא שו"ת "במראה הבזק"

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il