בית המדרש

  • משפחה חברה ומדינה
  • הלכות ירושלים והמקדש
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

שמחה בת חנה

כיצד מקדשים את מקום המקדש? (חלק ט"ו)

ברור שיטת רש"י בדרך בה יש לקדש את מקום המקדש.

undefined

הרב יוסף כרמל

תשס"ד
2 דק' קריאה
למדנו בשבועות האחרונים, כי לשיטת הרמב"ם יש לקדש את מקום המקדש בירושלים ולשיטת בעלי התוס' דין זה חל גם בשילה. כיצד מקדשים את המקום?

בגמרא במסכת זבחים מובא:
"מאי קא מיבעיא ליה? כי קדיש דוד (את העזרה) - רצפה עליונה קדיש, או דילמא עד לארעית דתהומא (כולל גם מה שמתחת לפני הקרקע) קדיש?" (דף כד עמוד א).

מסביר רש"י על אתר:
"כי קדיש דוד - שהיה מקדש אותה בשתי תודות ובשיר של פגעים (יושב בסתר עליון- תהילים צ"א) כדתנן במס' שבועות (דף יד, טו:)".

בעלי התוס' במקום מסכימים עם רש"י על השיר אבל מקשים על עניין שתי התודות וז"ל:
"ומה שפירש בקונטרס שקידשה בשתי תודות ובשיר אינו כן דעזרה אינה מקדשה בשתי תודות אלא בשירי מנחה כדאיתא בשבועות (דף טו.)" (תוס' שם ד"ה הואיל ורצפה).

לכאורה דברי רש"י קשים שהרי אכן מבואר בגמרא בשבועות:
"אמר רמי בר חמא: אין העזרה מתקדשת אלא בשירי מנחה; מאי טעמא? כירושלים, מה ירושלים - דבר הנאכל בה מקדשה, אף עזרה - דבר הנאכל בה מקדשה. אטו לחמי תודה בעזרה מי לא מתאכלי? אלא כירושלים, מה ירושלים - דבר הנאכל בה ויוצא ממנה נפסל, אף עזרה - דבר הנאכל בה והיוצא ממנה נפסל" (דף טו עמוד א).

רש"י חוזר על הסברו זה גם בעניין קידוש ערי חומה. במשנה במסכת ערכין מובא:
"ואלו הן בתי ערי חומה: שלש חצרות של שני בתים מוקפת חומה מימות יהושע בן נון, כגון קצרה הישנה של ציפורי, וחקרה של גוש חלב, ויודפת הישנה, וגמלא, וגדוד, וחדיד, ואונה, וירושלים, וכן כיוצא בה" שואלת הגמרא "תניא, ר' ישמעאל בר' יוסי: למה מנו חכמים את אלו? שכשעלו בני הגולה מצאו אלו וקידשום…" (דף לב עמוד א ועמוד ב).

מסביר רש"י על המקום:
"וקידשום - מפרש במסכת שבועות (דף טו) דמקדשי לה בשתי תודות ובשיר".

מקשה מו"ר הגר"ש ישראלי זצ"ל 1. מדוע כאן לא מקשים בעלי התוס' על רש"י. 2. הרי חייבים להסביר שמדובר בזמן שהבמות היו מותרות, ובזמן היתר הבמות לא שייכת ההגדרה של "נפסל ביוצא" שהרי אין גבול שממנו אפשר לצאת?
ועוד קשה על עצם קביעת הגמרא שדויד קידש את העזרה, 1. למה לא חיכה לתקופת שלמה, רק אז בנו את המקדש 2. הרי צריך קודם לבנות ואחר כך לקדש, ורק בימי שלמה בנו?! (עמוד הימיני סי' א סע' ח-ט).

בשבוע הבא נשתדל להסביר את התירוץ.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il