בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • הלכה יומית
לחץ להקדשת שיעור זה

מצוות וידוי

undefined

בית מדרש ג. אסף

תשרי תשע"ז
עיקרי ההלכות
א. מצוות עשה מדאורייתא שיתוודה החוטא כשישוב בתשובה.
ב. את הוידוי אומרים בלשון כללית 'חטאתי'. אין חובה לפרט את החטאים, אך אם מתוודה בלחש רצוי לפורטם.
ג. חכמינו קבעו זמן מיוחד לוידוי- יום הכיפורים. ביום זה אנו מתוודים עשר פעמים.
ד. הוידוי נאמר בעמידה ובראש כפופה, נהוג להכות על הלב כאומר- 'אתה גרמת לי שאחטא'.

א. מצוות הוידוי
מצוות עשה מדאורייתא שיתוודה החוטא על חטאיו כשיעשה תשובה.
בספר החינוך מוסבר שיש שתי תועלות בוידוי- ראשית, באמירת הוידוי מגלה המתוודה שהוא מאמין שהכל גלוי וידוע לפני הקב"ה. שנית, על ידי פירוט החטא ואמירתו בפה, יזהר המתוודה שלא לשוב על חטאו להבא.
ונחלקו תנאים האם חייב המתוודה לפרט את חטאיו או שדי באמירה כללית, 'חטאתי'. לדעת רבי יהודה בן בבא חובה לפרט את החטאים, לדעת רבי עקיבא אין חובה לפרט אך אם רוצה מותר לו, וכשמתוודה בלחש, ראוי לפרט את החטא 1 וכך נפסק להלכה.

ב. זמן ואופן הוידוי
חכמינו קבעו זמן מיוחד לוידוי. למרות שבכל עת שישוב האדם בתשובה עליו להתוודות, נקבע יום הכיפורים כיום מיוחד למצווה זו.
ביום זה אנו אומרים עשר פעמים את הוידוי. הר"ן מסביר שעשרת הפעמים הם כנגד עשר הפעמים בהם היה הכהן הגדול מזכיר את שם ה' במקדש 2 .
את הוידוי יש לומר בעמידה- אין להשען על שלחן או סטנדר וכדומה באופן שאם ינטל החפץ עליו נשען יפול.
חולים וזקנים רשאים להשען, אך יעמדו לכל הפחות באמירת 'אבל אנחנו חטאנו', שהיא עיקר הוידוי.
ראוי לומר את הוידוי בגו כפוף או בהרכנת ראש.
נהוג להכות על החזה בעת אמירת הוידוי. כוונת הכאה זו היא לומר כביכול ללב- 'אתה גרמת לי שאחטא' 3 .את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il