בית המדרש

  • מוסר מלכים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

אסתר בת רחל

הריון

undefined

הרב מישאל דהאן זצוק"ל

אלול תשס"ח
4 דק' קריאה
ימי ההריון וחבלי הלידה הם אחד החוקים שחקק בורא כל העולמים יתב"ש מששת ימי בראשית. כי בדרך כלל כל אשה הרה סובלת מהריון, כגון הרגשות בלתי נעימות, מיחושים שונים, חולשה כללית, עייפות גופנית, בחילות, הקאות, התנזרות מכמה מאכלים, וכדומה, ואחרי כל אלה באים חבלי לידה (ראה נדה ל"א ע"א).
בכדי להתגבר על כל הדברים החולפים הנ"ל, עליה להיות איתנה ברוחה, ולהסיר כל פחד מלבה, וכן להשתמש באמצעים הבאים, המסוגלים לחסן אותה ולהגן עליה מפני פחדים סמויים, ומחשבות זרות וחששות שוא, שהרי כמה מליוני נשים בעולם עברו אותו התהליך ולא קרה להן מאומה, וצאצאיהן הממלאים פני תבל הם עדות חיה והוכחה ברורה לכך, וברור שאין כל יסוד ממשי לחששה שאינו אלא פרי הדמיון גרידא. ונראה שהבסיס לחששה המדומה הוא תוצאה מצירוף גורמים הבאים, בחלקם או במלואם, כלומר בהצמדם יחד, בתקופת ההריון, והם:א. חוסר מעש.ב. ריקנות פנימית.ג. העדר אמונה ובטחון. ביאור הדברים:
א. חוסר מעש. רבותינו הקדושים הודיעונו ברוח קדשם, שהבטלה מביאה לידי שעמום (כתובות נ"ט ע"ב). ולכן אשה חכמה משתדלת כפי יכולתה למלאות את תפקידה כעקרת בית, ולהיות צופיה הליכות ביתה, ובזה לא נותנת לשעמום להשתלט עליה. מובן מאיליו שעל הבעל ג"כ לעזור לה במילוי תפקידה ולא להטיל עליה לבד כל העול והמעמסה של ניהול הבית, וכמו כן להתנהג אתה בסבלנות ובאורך רוח ובספ"י, וכ"ש שלא ירגיז אותה בשום אופן ופנים.
ב. ריקנות פנימית. אין ספק שהמחשבות המבלבלות את מוחה ומפריעות את מנוחתה הנפשית נובעות ביסודן מריקנות פנימית (ראה הרמב"ם ז"ל סוף הלכות איסורי ביאה פרק כ"ב הלכה כ"א, ומרן באבן העזר סימן כ"ה סעיף א'). ולכן עליה להפעיל ולהעסיק את מחשבתה בלימוד ספרי קדש של יראה ומוסר, מחשבת ישראל, וספורי הצדיקים, שהלימוד בספרים אלה מרענן הנפש ומטהר המחשבה. אולם עליה להזהר משנה זהירות לבל תלמד לעולם בספרי חשק ועגבים וספרי מינות, המלאים ארס ורעל ומכלים הנפש עם הבשר, רח"ל, שהם יבלבלו ויסבכו אותה תסבוכת רעיונית חמורה ללא כל אפשרות להחלץ ממנה.
ג. העדר אמונה ובטחון. עליה להאמין באמונה שלימה, שהשותף העיקרי ביצירת הולד הוא בורא כל העולמים יתב"ש. וכמ"ש רז"ל שלשה שותפים באדם, הקב"ה, ואביו ואמו (קידושין למ"ד ע"ב), וכן להאמין בדברי רז"ל שאמרו שהמפתח של החיה בידו יתב"ש (תענית ב' ע"א), וא"כ אין היא בודדה ועזובה, כי יש לה על מי להשען, ולמי לפנות בבקשתה לישועה ורחמים, והוא אדון כל הארץ יתב"ש לנצח נצחים, אשר תמיד עזרתו לא מאחרת לבוא. לכל פונה אליו בכל לב, כמ"ש כי מי גוי גדול אשר לו אלוהים קרובים אליו, כה' אלהינו בכל קראנו אליו (דברים ד' ז'). ולמטרה זו ערכתי בס"ד התפלה הבאה המבטאת כמה דברים מהרהורי לבה של אשה הרה, תאמר אותה מדי פעם בכונת הלב בחדשי ההריון, ובעזרת השי"ת תמצא מרגוע לנפשה ומזור ותרופה לחששותיה, וזה נוסחה:
רבון כל העולמים ואדוני האדונים, יוצר הכל ובורא הכל, אתה האל יחיד המיוחד, בחכמתך הנשגבה הנעלמה מעיני כל חי בראת האדם ואשתו זכר ונקבה, הזכר משפיע והנקבה נשפעת, וברכת אותם בברכת פרו ורבו ומלאו את הארץ ליישב עולמך אשר יצרת, כאמור על יד נביאך לא תהו בראה לשבת יצרה (ישעיה מ"ה י"ח), למען יכירו וידעו גדולתך ורוממותך אשר אין לה חקר וגבול, ככתוב בשירי דוד עבדך, גדול אדוננו ורב כח לתבונתו אין מספר (תהילים קמ"ז ה'), ויקבלו עליהם מלכותך ואלהותך, כי אתה האל המלך המיוחד ומבלעדיך אין אלהים, וכל ברואי מעלה ומטה יעידון כי אין זולתך, וגם אני אמתך הנני מברכת את שמך הגדול הנקדש והנערץ שעשיתני כרצונך, הרהבתי בנפשי עוז לבוא להתפלל לפני כסא כבודך, ותקותי איתנה שתקבל תפלתי ותמלא בקשתי כי אתה שומע תפלת כל פה.
אנא אלהי ואלהי אבותי צור ישעי ומשגבי, בחסדך הגדול נסוך בקרבי כח ואומץ לקיים ברנה ובצהלה את ברכתך הקדושה והטהורה ולשאת בעול ההריון בשמחה ובטוב לבב, כי בריה חלשה וחסרת אונים אני, האציל עלי חן וחסד ממעון קדשך, והסתירני בצל כנפיך, הגן עלי באברת חסדך מכל מיני פחדים גלויים וסמויים ומכל מיני הרגשות בלתי נעימות. אמץ את לבבי וחזק את רוחי, והצילני מרוח נכאה ורפיון כח וקהית חושים, חזק עצבי ושרירי לבל אבוא למתיחות עצבים, שמור נא ברחמיך הרבים את רנ"ב אברי ושס"ה גידי מכל פגיעה ומכל נזק ומחלה. ואל תצריכני לרופא בשר ודם ולא לתרופות אנוש כי רופא כל בשר אתה, ואתה הוא רופאי הנאמן. וזכור לי בשעת הלידה זכות האמהות הקדושות שרה, רבקה, רחל, ולאה ע"ה, שאני אמתך מזרען זרע קודש, וכן צער ההריון והנלוה אליו שסבלתי במשך תשעה חדשים, והקל עלי חבלי לידה, ראה בעמלי ואל תראה במעלי, ופתח דלתי בטני בלי צער ומכאובים, כי המפתח בידך הוא, ויצא הולד בדרך הטבע בריא ושלם נקי מכל מום ופגם, בשעה טובה ומוצלחת. וזכני יחד עם בעלי לחנך בנינו ובנותינו לאהבה וליראה את שמך ולגדלם להיות נאמנים לך ולתורתך הקדושה, ולהקים להם בית נאמן בישראל לכבוד ולתפארת, ויקויים בהם הכתוב ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר (ישעיה מ"ט ג').
אנא אבי מלכי וגואלי, יהי רצון מלפניך שיהיה עתה עת רצון ותקשב לתפלת אמתך היוצאת מקירות לבי, ותמלא כל משאלותי לטובה, כי בך שמתי מבטחי, ככתוב הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד כי עזי וזמרת יה ה' ויהי לי לישועה (ישעיה י"ב ב'), יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי (תהלים י"ט ט"ו).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il