בית המדרש

  • מדורים
  • קול צופיך - הרב מרדכי אליהו
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

חנה בת חיים

"קול צופייך" גיליון מספר 307

מעלת האדם במעשי בראשית

מדוע התורה לא הקדימה את טהרת האדם לפני כשרות הבהמות, הרי האדם הוא נזר הבריאה והוא קודם לכל?

undefined

הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל

ניסן תשס"ה
2 דק' קריאה
לאחר שקראנו את פרשת שמיני העוסקת בכשרות בהמות חיות ועופות, נקרא השבוע את פרשיות תזריע מצורע העוסקות בטהרת האדם. ושואלים המפרשים מדוע התורה לא הקדימה את טהרת האדם לפני כשרות הבהמות, שהרי האדם הוא נזר הבריאה והוא קודם לכל? רש"י הרגיש בשאלה זו וכתב, וז"ל (ויקרא יב, ב):
"אמר ר' שמלאי, כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה חיה ועוף במעשה בראשית, כך תורתו נתפרשה אחר תורת בהמה חיה ועוף".

נמצינו למדים, שלמרות שחשיבותו של האדם היא מעל כל הנמצאים בבריאה, אך כיון שכך היתה גזרת עליון בסדר הבריאה שהכל קדם לבריאתו של האדם, אם כן גם כאן התורה הקדימה את כשרות הבהמות והעופות לפני טהרת האדם. הגמרא (סנהדרין ל"ח ע"א) מציינת כמה טעמים מדוע במעשה בראשית קדמו כל הנבראים לבריאת האדם, וז"ל:
"תנו רבנן, אדם נברא בערב שבת, ומפני מה - שלא יהו מינים אומרים שותף היה לו להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. דבר אחר, שאם תזוח דעתו עליו אומר לו יתוש קדמך במעשה בראשית. דבר אחר, כדי שיכנס למצווה מיד. דבר אחר, כדי שיכנס לסעודה מיד. משל למלך בשר ודם שבנה פלטרין ושיכללן, והתקין סעודה, ואחר כך הכניס אורחין וכו' חכמות בנתה ביתה - זו מידתו של הקדוש ברוך הוא, שברא את כל העולם כולו בחכמה".

הקב"ה ברא את הכל מוכן, שלא נבראו העצים כשתילים קטנים הצריכים לגדול אלא נבראו כעצים גמורים וכמו שכתוב עץ עושה פרי, וכן כל בהמות וחיות ועופות נבראו בגדלותם. מדברי הגמרא על מעלתו העצומה של האדם מחד, שלמענו הקב"ה התקין הכל שיהיה לו מוכן, ומאידך למדים את קטנותו, שכן אפילו יתוש קדמו. ואין סתירה בין הדברים, אלא אדרבה מכאן ידע האדם שהוא מסוגל להגיע לרום המעלה ושבשבילו נברא הכל נאה ומתוקן, אך זה כאשר הוא מקיים את הנדרש ממנו והוא לומד תורה ומקיים מצוותיו, ואז הוא חשוב אפילו יותר מהמלאכים; אבל אם הוא מתגאה וזחה עליו דעתו ושוכח את עבדותו לה' יתברך, הרי שאפילו היתוש - שכידוע לא נולד אלא נוצר מצואה - טוב ממנו והוא קדמו במעשה בראשית.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il