ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

ביטול איסור שמקורו הוא מראית עין או סכנה

בית מדרש הבית היהודי כשרות דיני כשרות Bookmark and Shareגירסת הדפסה
שלח לחבר הורד דף מקורות

שבט תשע"ה

ביטול איסור שמקורו הוא מראית עין או סכנה


נערך על ידי הרב

מוקדש לרפואת
אורי שרגא בן פנינה

עיקרי ההלכות
א. מותר להוסיף דם דגים לתבשיל באופן שיתבטל ולא יהיה ניכר. אם הדם ניכר בתבשיל יש להוסיף לתבשיל מעט קשקשים או חתיכת דג על מנת שיהיה ניכר שמדובר בדם דגים.
ב. דג שהתבשל עם בשר אסור באכילה, אך מותר לבטלו בששים לכתחילה.

א. ביטול איסור שמקורו הוא 'מראית עין'
שאלה מעניינת בדיני ביטול איסור לכתחילה נשאלה בשו"ת אמרי טעם.
האם מותר לבטל איסור שאסרו חז"ל משום מראית עין? לדוגמא, דם דגים אסור משום מראית עין, ועל מנת לאוכלו יש להניח בו קשקשים כדי להראות שהוא דם דגים.
האם ניתן להתיר באופן אחר, כגון להוסיף אותו לתבשיל שיש בו ששים כנגדו וכך הוא יתבטל או שהדבר אסור מדין 'ביטול איסור לכתחילה'?
בעל ה"אמרי טעם" משיב הדבר מותר, מאחר והסיבה שאסור לבטל איסורים היא שאם נתיר זאת לא יהיו כלל איסורים בעולם, והכל יהיה מותר. סיבה זו שייכת רק באיסור מחמת עצמו, אך בדבר שמותר מצד עצמו, ורק אסרו אותו משום מראית עין, לא שייכת סיבה זו, וממילא יהיה מותר לעשות זאת. ובפרט בדוגמא שהבאנו, שהתירו את המראית עין על ידי קשקשים אין טעם לאסור על ידי ביטול4.
אולם בדיני ביצים משמע להיפך. שכן במקרה של דם שנמצא בביצה באופן שלא אוסר אותה (מעיקר הדין, אלא רק מחמת מראית עין), פסק השו"ע שאם טרפו את הביצה בשוגג מותרת. הש"ך מבאר שמאחר והאיסור בדם זה הוא רק מדין מראית עין מאחר ועירבו בשוגג מותר, אך אם היה מערבו במזיד אסור. הרי לפנינו, שאף בדבר שאסור רק מדין מראית עין אסור לבטל איסור לכתחילה.
להלכה, נראה שבדברים בהם חז"ל הגדירו דרך היתר (כגון, דם דגים שכנסו בכלי- מותר לשתותו אם יתנו בו קשקשים) מותר לבטל לכתחילה. בדברים בהם לא הגדירו דרך היתר (כגון, דם בקשר הביצה) אסור לבטל לכתחילה5.

ב. ביטול דגים שהתערבו עם בשר
שאלה מצויה ומעשית בדיני ביטול איסור לכתחילה שייכת למאכלים שיש בהם סכנה.
דבר ידוע ומפורסם שאסרו לאכול דג ובשר יחד משום סכנה. מה הדין כאשר התבשל דג עם בשר, האם מותר לבטל את הדג או הבשר על ידי עירובו בחתיכות אחרות?
מצינו שלש שיטות בדבר:
א. יש אומרים שמאחר ולא שייך בדין זה איסור, לא שייך דין ביטול איסור. לכן מותר לכתחילה לרבות חתיכות ולבטל את החתיכה שיש סכנה באכילתה3.
ב. יש אומרים שמאחר ומדאורייתא אסור לאדם להכניס עצמו לסכנה, אסור לבטל את החתיכה, שהרי הוא מבטל איסור4.
ג. דעת הט"ז שבדבר שאסור משום סכנה כלל אין ביטול ותמיד הוא מסוכן (גם כשיש נגדו ששים)5.
להלכה פסק הגר"ע יוסף זצ"ל כדעה הראשונה6.

-ההפניות הממוספרות מפנות להערות בדף מקורות והערות המצורף-
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il