בית המדרש

  • מוסר מלכים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

הרב מישאל דהאן זצוק"ל

יו"ד זכירות

undefined

הרב מישאל דהאן זצוק"ל

אלול תשס"ח
2 דק' קריאה
ידיעת הנסים וזכירת הנפלאות שעשה השי"ת לעם סגולתו, יש להם מטרה כפולה.
א. להורות שהאדם מכיר בנפלאותיו, וחסדיו, ושהוא לא כפוי טובה כלפיו יתב"ש.
ב. לעורר בלבו ההתלהבות והחשק, ליראה ולאהבה את השם הנכבד והנורא, ולשמור כל מצוותיו ולעובדו כל הימים.
והנה העשר זכירות שחייב אדם לומר בכל יום, הם: א. יציאת מצרים. ב. השבת. ג. המן. ד. מעשה עמלק. ה. מעמד הר סיני. ו. מה שהקציפו אבותינו להקב"ה במדבר ובפרט בעגל. ז. מה שיעצו בלק ובלעם לעשות לאבותינו למען דעת צדקות ה'. ח. מעשה מרים הנביאה. ט. מצות וזכרת את ה' אלהיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל. י. זכירת ירושלים תובב"א. הרי ביאור הדברים בקצרה.
א. יציאת מצרים. לזכור שהוציאנו יתב"ש מכור הברזל מבית עבדים לחרות הגוף והנפש, וזה בא להורות על השגחתו יתב"ש ויכולתו המוחלטת הבלתי מוגבלת לעשות כחפצו ורצונו בשמים ובארץ.
ב. לזכור יום השבת, שבששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש, וזה בא להורות שהוא יתב"ש ברא העולם מחודש יש מאין.
ג. לזכור שהוא יתב"ש כלכל אבותנו במן ארבעים שנה במדבר שממה, וברציפות מתמדת המטיר להם לחם מן השמים, וזה בא להורות על השגחתו הפרטית על עם מרעיתו.
ד. לזכור מעשה עמלק, כי הוא הראשון שהעיז לבוא להלחם עם ישראל ולהכחידו מגוי, והוא יתב"ש באהבתו ובחמלתו הציל את עמו מידי צר ואויב אכזרי.
ה. לזכור מעמד הר סיני, הנשגב והנורא, שעם שלם הכריז "נעשה ונשמע", וכולם שמעו את קול ה' הנאדר בקדש.
ו. לזכור מה שהקציפו אבותינו להקב"ה במדבר, שניסו אותו עשר פעמים, ובפרט בעגל, שהמירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב, ובכל זאת לא הפיר בריתו אתם כי חפץ חסד הוא.
ז. לזכור עצת בלק ובלעם שעשו במחשך מעשיהם לקלל את ישראל, והוא יתב"ש בחסדו הגדול הפיר מחשבות ערומים, ולא הצליחו במזימתם הנפשעת.
ח. לזכור מעשה מרים הנביאה, בכדי ללמוד ממנו לקח לדורות הבאים עד כמה גדול עון לשה"ר.
ט. לזכור כי הוא הנותן כח לעשות חיל, והצלחת האדם בעושר וקנינים אינה תלויה בחכמתו ותחבולותיו, אלא ברצונו והשגחתו יתב"ש הטוב והמטיב לכל.
י. לזכור ירושלים להעלות תמיד את ירושלים על ראש שמחתנו, ואת ההוד וההדר שהיו לנו בבית קדשנו ותפארתנו, ובמו ידינו הפסדנו את כל הכבוד הזה, ולזכור שמקדש מלך חרב ונכרים באו שעריו, ושועלים הלכו בו, ואז יכנע לבבנו הערל לשוב בתשובה ולקוות תמיד לבנין בית המקדש שיבנה ביתר שאת ויתנוסס בראש הרים כבראשונה, בב"א.
כל אלה הדברים ויותר מהמה, צריך האדם לחשוב בדעתו כשאומר עשרה זכירות הנ"ל, ולא כמצות אנשים מלומדה. ובזה יפיק מהם התועלת הנדרשת הרצויה כאמור שהיא לזכור ולהכיר בחסדי העושה נפלאות גדולות לבדו יתב"ש לעולמי עולמים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il