בית המדרש

 • משנה וגמרא
 • שבת
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

יוסף בן שמחה

הדף היומי הקצר

שבת - דף קמ"ד

undefined

הרב אורי בריליאנט

י"ד אדר התשע"ג
2 דק' קריאה 23 דק' האזנה

ראיות לשיטת שמואל:

 1. A.ברייתא שלא נחלקו בזיתים אלא רק בתותים ורימונים.

 

[דין סתם:
בברייתא אומר ר"י שסתם = משקים ואסור.

והתנן - סלי זיתים וענבים, משקים היוצאים מהם לרצון – מכשירים לקבל טומאה, שלא לרצון (סתם) – לא מכשירים.

אז כש"כ לענייננו שסתם תותים = שלא לרצון, ואין חשש סחיטה.

דחייה:

 1. 1.שם: לרצון = סתם, שלא לרצון = גילוי דעת שלילי.
 2. 2.שם מדובר בסל שמה שיוצא נוזל לקרקע, לכן יש יותר נטייה ל"שלא לרצון".

(קמד. 1-)

 1. B.ברייתא שלא נחלקו בשאר פירות:

הברייתא מוסיפה קולא, שבשאר פירות, לא רק שהמשקין שיצאו מעצמם מותרים, אלא מותר לסחוט לכתחילה פירות שאינן בני סחיטה.

 

(קמד: רבע)

באותה ברייתא:
עוזרדין – מותר,
רימונים – אסור, שהרי הם כן בני סחיטה, הראיה שבית מנשיא סוחטים רימונים ביום חול.

[ר"נ – הלכה כבית מנשיא, כלומר אכן אסור לסחוט רימונים כי הם "בני סחיטה"].

האם בית מנשיא הם רוב העולם?

תשובה

 1. 1.אכן מספיק קצת אנשים כדי להגדיר אותם כבני סחיטה.
  הראיה ממשנה בכלאיים - לר"א, המקיים קוצים בכרם קידש (כלאי הכרם), אפילו שרוב העולם לא מקיים קוצים, בערביא מקיימים (וחכמים חולקים).

דחייה

 1. a.תוס' – זה רק לר"א ולא לרבנן.
 2. b.ערביא זה מקום שלם, לא רק משפחה אחת.

(קמד: באמצע)

 1. 2.(לרמב"ן) - מי שסוחט תותים ורימונים מחשיבם כמשקה + יש כאלה שסוחטים (כמו בית מנשיא).[1]
 2. 3.(הכוונה לא שבגלל בית מנשיא אסור, אלא בית מנשיא הם רק דוגמא, ובאמת יש עוד הרבה שכך עושים).

 

נספחים:

א. החשבה למשקה

A. רב חסדא – מי תרדין פוסלים את המקווה.

גמרא – צריך שיוגדרו כמשקה, והם מוגדרים כך כי מחשיבם.
רב פפא - לא צריך יוגדרו כמשקה.

B. האם כדי לפסול מקווה צריך משקה -
מוחל ששינה צבע המקווה פוסל,
אביי – כי זה משקה (כר' יעקב להלן),
רבא – גם בלי שזה משקה (כר"ש להלן).

C. האם מוחל נחשב משקה
ר' יעקב – משקה,
ר"ש – לא.

(והנפ"ק ביניהם לגבי הכשרה לקבלת טומאה רק במוחל של השלב השני שלו).

(קמג: 9-)

ב. האם חלב בהמה מטמא גם כשיצא שלא לרצון? (חלב אישה מטמא גם שלא לרצון).

חכמים – טהור,
ר"ע – טמא, לומד קל וחומר מאישה.

 

שלב א

שלב ב

 

חלב אשה

 

חלב בהמה

 

ר"ע

רק לקטנים

קטנים וגדולים

בבהמה:
חלב >דם

חכמים

דם מכה מטמא (שלא לרצון)

רק דם שחיטה (רצון)

כמו שבענבים וזיתים זה רק לרצון.

 

 

 

 

 

[1] רש"י מסביר את התשובה השנייה באופן מאוד שונה, שבאמת אסור לסחוט לצורך משקה כל סוג של פרי (שהרי החשיבו), ומה שהברייתא התירה זה רק כדי למתק את הפרי (ע"י שמוציא ממנו המיץ). ובדברים שיש שסוחטים אותם למשקה (כמו תותים ורימונים), גזרו שלא יסחוט למתק שמא יסחוט למשקה, אך בעוזרדין וכד' אין חשש כזה ולא גזרו שלא ימתק.

 

 שיעור דף יומי בקיצור - באדיבות הדף היומי של אתר סיני
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il