ויקישיבה:מיזמים/ערכים מבוקשים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מקבץ ערכים חשובים שטרם נכתבו. חשבת על משהו? אפשר להוסיף לרשימה הזו כקישור פנימי, עורכי ויקישיבה ישתדלו לטפל בנושא.


אישים[edit]

נביאים[edit]

ישעיהו בן אמוץ (להרחיב), ירמיהו בן חלקיהו (להרחיב), יחזקאל בן בוזי (להרחיב), עדו הנביא.

אישים בתנ"ך[edit]

דואג האדומי, אחיתופל, פרעה נכה, סנחריב, נבוכדנצאר, כורש, גיחזי, אלעזר הכהן, עזרא הסופר, נחשון בן עמינדב (להרחיב), קהת (להרחיב), אלדד ומידד, חנניה מישאל ועזריה, יונתן בן שאול, מפיבושת, מיכל, אביגיל, ישי, אבישי בן צרויה, עשהאל בן צרויה, אבנר בן נר, עמשא בן יתר, אבשלום, אביתר, צדוק הכהן, בצלאל בן אורי, אהליאב בן אחיסמך, ברוך בן נריה, יותם בן גדעון, ברוך בן נריה, בלשצר, עוג מלך הבשן, סיחון מלך האמורי, בן הדד, חירם מלך צור, זרובבל בן שאלתיאל, נחמיה בן חכליה

תנאים ואמוראים[edit]

להוסיף את החסרים בתבניות (אם מוסיפים תנאים ואמוראים אחרים לאתר, יש להוסיף אותם במקום המתאים בתבניות):

ברוריה- דרוש הרחבה


גאונים וראשונים[edit]

רבי יוסף חביבא- בעל נמוקי יוסף

רבי מאיר הכהן מרוטנבורג- בעל הגהות מיימוניות

רבי דוד בונפיל מחבר חידושי רבינו דוד על פסחים.

רבי יוסף קורקוס- מהר"י קורקוס על הרמב"ם

רבי יצחק בן אברהם- ריצב"א, מבעלי התוספות

רבי אמנון ממגנצא- בעל "ונתנה תוקף"

רבי יצחק אבוהב

רבי יצחק בעל העיטור

רבי יצחק הישראלי

רבי יצחק בן מלכי צדק - ריבמ"ץ, מפרש המשניות.

רבי יעקב ממרויש- בעל שו"ת 'מן השמים'

רבי יוסף אבן כספי - מפרש המקרא

רבי פרופיאט דוראן- "האפודי"

אחרונים[edit]

רבי אברהם סבע- בעל 'צרור המור'

רבי יעקב לורברבוים מליסא- בעל נתיבות המשפט.

רבי דוד טעביל- בעל נחלת דוד

רבי יעקב יוקב עטלינגר- בעל ערוך לנר

רבי שלמה ידידיה מנורצי- בעל "מנחת שי"

רבי משה רבקש- בעל באר הגולה על שו"ע

רבי יהודה אשכנזי- בעל באר היטב (על או"ח ואה"ע)

רבי זכריה מנדל מבעלז- בעל באר היטב (על יו"ד וחו"מ)

רבי אליהו מזרחי- הרא"ם

רבי חיים חזקיהו מדיני- בעל שדי חמד

רבי פנחס הלוי הורוביץ- בעל ה"הפלאה" וה"מקנה"

רבי שלמה מחעלמא- בעל מרכבת המשנה, חוג הארץ ועוד

רבי יום טוב אלגאזי- מהרי"ט אלגאזי

רבי אברהם דנציג- בעל חיי אדם

רבי שלמה עדני- בעל "מלאכת שלמה" על המשניות

רבי דוד פרנקל- בעל פירוש "קרבן העדה" על הירושלמי

רבי ישראל ליפשיץ- בעל "תפארת ישראל" על המשניות

רבי שלמה קלוגר- בעל האלף לך שלמה, טוב טעם טדעת ועוד.

רבי מנחם מנדל קרוכמל- בעל שו"ת "צמח צדק" הקדמון

רבי אברהם הלוי- בעל שו"ת 'גינת ורדים'

רבי רפאל יום ליפמן היילפירין מביאליסטוק - בעל "עונג יום טוב"

רבי אברהם דובער כהנא שפירא- מקובנא- בעל "דבר אברהם"

רבי דוד לוריא- רד"ל

רבי יעקב בירב- מהר"י בירב

רבי יוסף בן לב- מהר"י בן לב

רבי שלום מרדכי הכהן שבדרון- מהרש"ם מברעז'ן

רבי דוד פרידמן מקרלין- בעל שו"ת "שאילת דוד"

רבי עמרם בלום- בעל שו"ת "בית שערים"

רבי אליהו דוד רבינוביץ' תאומים- האדר"ת

רבי יצחק אלחנן ספקטור מקובנא- בעל שו"ת "עין יצחק", באר יצחק" ועוד

רבי מאיר אריק

רבי אברהם בן הגר"א

רבי אפרים זלמן מרגליות

רבי יעקב חאגיז

רבי בצלאל רנשבורג- בעל "הגהות מהר"ב רנשבורג" על הבבלי וספר "חכמת בצלאל" על נידה.

רבי אלעזר פלקלס- בעל שו"ת "תשובה מאהבה".

רבי אברהם שמואל בנימין סופר- בעל שו"ת "כתב סופר"

רבי שמחה בונים סופר- בעל שו"ת "שבט סופר"

רבי דוד שפרבר- בעל שו"ת "אפרקסתא דעניא"

רבי יוסף יוזל הורוביץ- "הסבא מנובהרדוק"

רבי שמחה זיסל זיו- "הסבא מקלם"

רבי נפתלי אמסטרדם- מגדולי המוסר

רבי אליעזר גורדון- ר"י טלז

רבי יוסף יהודה לייב בלוך- ר"י טלז

רבי יצחק מוולוז'ין- ר"י וולוז'ין

רבי ירוחם יהודה לייב פרלמן- "הגדול" ממינסק

רבי מלכיאל צבי טננבוים- בעל שו"ת דברי מלכיאל

רבי משה גרינוולד- בעל שו"ת ערוגת הבושם

רבי חיים צבי טייטלבוים - בעל שו"ת עצי חיים

רבי נתן אדלר

רבי חנוך העניך טייטלבוים מסאסוב- בעל שו"ת "יד חנוך" ו"מפענח נעלמים".

רבי אריה לייב צינץ- "מהרא"ל צינץ"

רבי שמשון מאוסטרופולי

רבי חיים אלעזר וקס- בעל שו"ת נפש חיה

רבנים בימינו[edit]


ראשי ישיבות ליטאיות[edit]גדולי החסידות[edit]

רבי מנחם מנדל מרימנוב

רבי צבי הירש מרימנוב

רבי ישראל מקוז'ניץ

רבי ברוך מקוסוב

רבי שלמה מראדומסק- בעל 'תפארת שלמה'

רבי מנחם מנדל מפרמישלן

רבי זאב וולף מז'יטומיר- בעל אור המאיר

רבי חיים מטשרנוביץ- בעל "באר מים חיים", "סידורו של שבת" ועוד

רבי זאב וולף קיצעס

רבי משולם מזבריז'- בעל "יושר דברי אמת"

רבי אריה לייב שרה'ס

רבי מנחם נחום מטשרנוביל

רבי יהושע אשר רבינוביץ'- מייסד פוריסוב

רבי דוד מורגנשטרן מקוצק

אדמו"רי בעלזא: רבי שלום רוקח, רבי יהושע רוקח, רבי ישכר דב רוקח (הזקן)

אדמו"רי ויז'ניץ: רבי מנחם מנדל הגר (צמח צדיק), רבי ברוך הגר, רבי ישראל הגר (אהבת ישראל), רבי חיים מאיר הגר, רבי אליעזר הגר, רבי משה יהושע הגר, רבי ישראל הגר (האדמו"ר הנוכחי), רבי מנחם מנדל הגר (האדמו"ר הנוכחי).

הרב צבי אלימלך הלברשטאם האדמו"ר מצאנז

אדמורי רוז'ין: רבי מנחם נחום משטפנשט ,רבי מרדכי שרגא פייבל מהוסיאטין, רבי יצחק פרידמן מהוסיאטין, רבי אברהם מתתיהו פרידמן משטפנשט, רבי דוד משה פרידמן מטשורטקוב, רבי יצחק מאיר העשיל מקופיטשניץ, רבי ישראל פרידמן מטשורטקוב, רבי לוי יצחק מנזון מאוז'ירן, רבי אביעזרי זעליג שפירא מדרוהוביטש , רבי שלמה חיים פרידמן מסדיגורה , רבי שלום יוסף פרידמן מסדיגורה, רבי מרדכי שלמה פרידמן מבויאן , רבי יצחק פרידמן מבויאן


אישים נוספים[edit]

מתתיהו בן יוחנן החשמונאי, וכן בניו שמעון התרסי, יוחנן הגדי, יונתן הוופסי ואלעזר החורני.

טבי עבדו של רבן גמליאל

כלבא שבוע

נקדימון בן גוריון

בן ציצית הכסת

מונבז

יוסף בן מתתיהו

ינאי המלך

הורדוס

טיטוס

אנשי כנסת הגדולה

מושגים[edit]

מעתיקי השמועה

עגונה

כישוף/ מכשף

מעונן

חובר חבר

בעל אוב

ידעוני

דרישה אל המתים

אין מוקדם ומאוחר בתורה

צניעות הלבוש

צניעות בינו לבינה

גרמא

שלוש עשרה מידות שהתורה נדרשת בהן

נ"ט בר נ"ט

אלב"ם

עירוב

השכמת הבוקר

יצר הרע - להרחיב

שלום עליכם

אשת חיל

תורת ארץ ישראל

שיטת לימוד (ערך מקביל לשיטת פסיקה אך עוסק בשיטת לימוד הגמרא העיוני).

סופר סת"ם

משגיח

פריה ורביה (יש להתנסח בצורה עדינה...)

השואה- נא להרחיב, ובמיוחד בכותרות הריקות.

בקורת המקרא- להרחיב!!!!

הפלה- לסדר את הערך בדחיפות!!! (כותרות, קישורים, תבניות מקור, סידור טכני וכד').

עבודה זרה- נא להרחיב.

חובות התלמידים- נא להרחיב.

ארבעת המינים, נטילת לולב, אתרוג, הדס, לולב וערבה, יש קצת בלגן ביניהם, נא לסדר (גם בנושא הקטגוריות).

הגאולה

עקבתא דמשיחא

אף הן היו באותו הנס

עיר מוקפת חומה מימות יהושע בן נון

מדרגות בעבודת ה' (מסילת ישרים)[edit]

נא להיעזר בתבנית המומלצת המופיעה בכאן.

ישיבות[edit]

ישיבת נובהרדוק

ישיבת טלז

ישיבת לומז'ה

ישיבת נתיב מאיר

מדרשית נעם

ישיבת בני עקיבא כפר הרא"ה


קבלה[edit]

אצילות

בריאה (קבלה)

יצירה

עשיה

מעשה בראשית

מעשה מרכבה

זעיר אנפין

נוקבא ודכרא

אור מקיף, אור פנימי ואור ישר

אין סוף

ניצוצות

כמו כן, נא להרחיב את הערכים בנושא עשר הספירות: כתר, חכמה, בינה, דעת (ספירה), חסד (ספירה), גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד (ספירה), מלכות.

ארון הספרים היהודי[edit]

ספרות חז"ל[edit]

מדרשים[edit]

מדרש הגדול, מדרש תנחומא, מדרש זוטא, מדרש שוחר טוב, פרקי דרבי אליעזר, תנא דבי אליהו ילקוט הראובני

מסכתות קטנות[edit]

מסכת אבות דברי נתן, מסכת סופרים, מסכת שמחות, מסכת כלה רבתי, מסכת כלה, מסכת דרך ארץ רבה, מסכת דרך ארץ זוטא, מסכת גרים, מסכת כותים, מסכת עבדים, מסכת ספר תורה, מסכת תפילין, מסכת ציצית, מסכת מזוזה;

ספרי ראשונים[edit]

ספר מצוות גדול

ספר מצוות קטן

ארחות צדיקים

תורת אדם לרמב"ן

ספר הישר לרבנו תם

ספר חסידים

שערי דורא

שימושא רבא

אור השם לרבי חסדאי קרשקש

ספרי אחרונים[edit]

נר מצווה (מהר"ל) (להבדיל מעין משפט נר מצווה של רבי יהושע בועז על הגמרא)

תורה אור (מהר"ל) (להבדיל מתורה אור על הגמרא של ר' יהושע בועז ומתורה אור של רבי שניאור זלמן מלאדי)

חידושי אגדות (מהר"ל) (להבדיל מחידושי אגדות מהרש"א ועוד)

באר הגולה (מהר"ל) (להבדיל מבאר הגולה על השו"ע מאת רבי משה רבקש)

תפארת ישראל (מהר"ל) (להבדיל מתפארת ישראל על המשניות מרבי ישראל ליפשיץ)

עין יעקב

חובת התלמידים (ספר)- נא להרחיב.

חיי אדם

תפארת ישראל (משניות) פירוש על המשנה מאת הרב ישראל ליפשיץ

אתוון דאורייתא

מנחת חינוך (ספר)

שערי יושר


נפש החיים ספרו של רבי חיים מוולוז'ין

משך חכמה- ספרו של רבי מאיר שמחה הכהן מדוינסק.

דרישת ציון- ספרו של הרב צבי הירש קלישר.

ילקוט מעם לועז

שערי קדושה

תומר דבורה

מי מרום- סדרת הספרים של הרב יעקב משה חרל"פ

ויואל משה- ספרו של רבי יואל טייטלבוים.


ארגונים ותנועות[edit]

צבא ההגנה לישראל

בני עקיבא

עזרא

אריאל

אגודת ישראל

המזרחי

קוממיות

ההסתדרות הציונית

חובבי ציון

גוש אמונים

אירועים וסיפורים[edit]

מי מריבה, פסל מיכה, משל יותם, חורבן בית המקדש הראשון (להרחיב), חורבן בית שני, מסעי הצלב, פרעות ת"ח-ת"ט, פרעות תרפ"ט, מלחמת יום כיפור